Nástroje pro usnadnění přístupu

Dnes má svátek: Karolína Zítra: Jindřich
csendesk

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

1. Název

Obec Sedlnice

2. Důvod a způsob založení

Základní principy a podmínky na jejich základě obec provozuje svoji činnost jsou dány zákonem č. 128/2002 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Sedlnice
Sedlnice 109
742 56 Sedlnice

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Sedlnice
Sedlnice 109
742 56 Sedlnice

4.3. Úřední hodiny

zde

4.4. Telefonní čísla

556 745 591

4.5. Čísla faxuzrušeno

4.6. Adresa internetové stránky

www.sedlnice.cz

4.7. Adresa e-podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8. Další elektronické adresy

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.9. ID datové schránky

z3haxtz

5. Bankovní spojení

č.ú.: 1772185329/0800

6. Identifikační údaj IČO

IČO: 00298352

7. Identifikační údaj DIČ

DIČ: CZ00298352

8. Rozpočet

Ke stažení zde: Rozpočet obce Sedlnice

9. Žádosti o informace

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

10. Příjem žádostí a další podání

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

- komu je žádost určena,

- jaká konkrétní informace je požadována,

- kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti

- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

 

11. Opravné prostředky

Způsob odvolání a jeho obsah:

- odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu nebo osobně v podatelně,

- odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

- obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,

- krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

 

12. Formuláře

folder Ke stažení zde.  Další typizované formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě.

 

13. Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

zde 

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Povinný subjekt jedná a rozhoduje zejména podle těchto nejdůležitějších předpisů:

  • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
  • usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
  • vládní vyhláška č. 150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících,
  • zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 22/2004, o místním referendu a o změně některých zákonů,
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 553/1991, o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 88/1996, kterou se provádí zákon o obecní policii.
  • zákon č. 65/1965, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.

 

14.2. Vydané právní předpisy

Obec Sedlnice vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
Úřední deska

 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2. Výhradní licence

V současné době nejsou pro Obec Sedlnice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

pdf Výroční zpráva 2019 (123 KB)

18. Poskytnuté informace

folder Odpovědi na žádosti o poskytnutí informace

19. Seznam organizací zřizovaných obcí

Základní škola a Mateřská škola Sedlnice
adresa: Sedlnice 253, PSČ: 742 56
právní forma: příspěvková organizace
IČO: 47658088
bankovní spojení: 154954122/0300
identifikátor zařízení: 600138381
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon: 556 745 596
mobil: 739 667 144
ředitelka: PaedDr.Blanka Šťastná

 • Přečteno: 10672
Nahoru