Nástroje pro usnadnění přístupu

Dnes má svátek: Filip Zítra: Valdemar
csendesk

Odpadové hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce č. 5/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Na prosincovém zastupitelstvu 2021 byl projednán nový systém plateb za odpady, a to z důvodu změny zákona o odpadech. Původní systém hrazení občanů za odpad (výjimka do konce roku 2021) musel být nahrazen novým, vycházejícím ze zákona o místních poplatcích.

Nejdůležitější změny:

-           poplatníkem je každá osoba přihlášená v obci nebo vlastník nemovitosti

-           poplatek je splatný ve dvou splátkách (do 30.3. a do 30.9. příslušného roku), pro rok 2023 se budou přijímat poplatky od 1.2.2023,

-           poplatek činí 700 Kč (vzhledem výdajům obce na odpady, nárust cen svozu, likvidace, skládkování) poplatník současně zpracuje oznámení o placení poplatku (může i za jiné osoby), který bude k dispozici na stránkách obce, popř. přímo na obci

-           poplatek je možno uhradit přímo na podatelně nebo na účet 020036-1772185329/0800 pod variabilním symbolem XXX00YY, kde:

-           XXX znamená číslo popisné nemovitosti (např. 109)

-           YY udává počet osob, hradící poplatek (např. dvě osoby, tedy 02)

-           touto vyhláškou se ruší měsíční svozy a prodej žetonů, svozy komunálního odpadu budou jen 1x za 14 dní dle daného harmonogramu.

Současně s novým systémem placení za odpady bude zveřejněn také dokument o Stanovení obecního systému odpadového hospodářství, jehož přílohou bude aktualizovaný přehled sběrných míst, určených k umístění nádob pro tříděný odpad.

 

na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“).
Čl. 1
Úvodní ustanovení
 • Tento dokument stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Sedlnice.
 • Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a tímto dokumentem.
 • V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad,
  s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu[1].
 • Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
Čl. 2
Oddělené soustřeďování komunálního odpadu
 • Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:
 1. Biologické odpady,
 2. Papír,
 3. Plasty včetně PET lahví,
 4. Sklo,
 5. Kovy,
 6. Nebezpečné odpady,
 7. Objemný odpad,
 8. Jedlé oleje a tuky,
 9. Směsný komunální odpad
 • Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i).
 • Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob.
Čl. 3
Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků, textilu
Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky, textil se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou sběrné nádoby.
 • Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích, uvedených v příloze č. .1.
 • Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
 1. Biologické odpady, barva hnědá,
 2. Papír, barva modrá,
 3. Plasty, PET lahve, barva žlutá,
 4. Sklo, barva zelená.
 5. Textil, barva bílá
 • Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.
 • Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.
 • Papír, plasty, sklo, kovy lze odevzdávat ve sběrném místě, který je umístěn u hřiště TJ Sokol Sedlnice v rámci stanovené provozní doby.
Čl. 4
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
 Nebezpečný odpad lze odevzdávat ve sběrném místě, který je umístěn u hřiště TJ Sokol Sedlnice v rámci stanovené provozní doby.
 • Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.
Čl. 5
Svoz objemného odpadu
Objemný odpad lze odevzdávat ve sběrném místě, který je umístěn u hřiště TJ Sokol Sedlnice v rámci stanovené provozní doby.
 • Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.
Čl. 6
Soustřeďování směsného komunálního odpadu
Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely tohoto dokumentu se sběrnými nádobami rozumějí.:
 1. popelnice
 2. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
 • Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným
  v čl. 3 odst. 4 a 5.
      ………………...…………                                                          …….…….………………..
         Stanislav Kotrc                                                                       Ing. Rostislav Recman                 
Příloha: Sběrná stanoviště
 [1] § 60 zákona o odpadech

 

Rozpis vývozů komunálního odpadu rok 2023
OBEC - MĚSTO Sedlnice - sudé pondělí
LEDEN 9 23        
ÚNOR 6 20        
BŘEZEN 6 20        
DUBEN 3 17        
KVĚTEN 1 15 29      
ČERVEN 12 26        
ČERVENEC 10 24        
SRPEN 7 21        
ZÁŘÍ 4 18        
ŘÍJEN 2 16 30      
LISTOPAD 13 27        
PROSINEC 11 25        

 

Sběrné místo pro občany Sedlnic

Úprava provozní doby sběrného místa Sedlnice:

- od 5.4. každé úterý, od 13.00-16.00 hod.

- od 1.1.2022 přemístěno do nových prostor v okolí hříště TJ Sokol z důvodu vypovězení nájemního vztahu 

 Zde se můžete seznámit s Řádem sběrného místa odpadů Řád sběrného místa odpadů

 

 

 

Přehled umístění sběrných nádob v obci

Sběrná místa mapka

tabulka odpadů

 

 

 • Přečteno: 11369
Nahoru